เครื่องมือใน PowerPoint

 

ส่วนประกอบของ โปรแกรม PowerPoint

1.ปุ่ม File (File Tab) = เมื่อคลิกแท็บ File เราก็จะพบมุมมองแบบใหม่ ที่เรียกว่า Backstage View ซึ่งมีการจัดวางเป็นหมวดหมู่ ใช้ สำหรับเปิด-ปิดในการนำเสนอ สร้างงานนำเสนอใหม่ ตลอดจนปรับแต่งตัวเลือกของโปรแกรม                 

2.แถบ Quick Access (Quick Access Toolbar) = เป็นแถบที่ใช้เก็บชุดเครื่องมือสำคัญรวมถึงปุ่มคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ โดยเราสามารถเพิ่มเครื่องมือ เข้ามาไว้ใน Quick Access ได้ตามความต้องการ

3.แถบชื่อเรื่อง (Titlebar) = แถบแสดงชื่อโปรแกรม PowerPoint 2010 และรายชื่อไฟล์ที่ได้เปิดใช้งานอยู่

4. ปุ่มควบคุมขนาด (Control buttons) อยู่มุมขาวด้านบนของโปรแกรม เป็นปุ่มคำสั่งสำหรับปรับขนาดตัวโปรแกรม  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  -ปุ่มย่อหน้าต่าง (Minimize) ใช้ย่อโปรแกรม PowerPoint 2010 ให้มีขนาดเล็กที่สุด  -ปุ่มขยายหน้าต่าง (Maximize) ใช้ขยายหน้าต่างโปรแกรม PowerPoint 2010 ให้เต็มจอ ซึ่งปุ่มนี้จะปรากฏเมื่อเราได้ย่อหน้าต่างโปรแกรมไม่เต็มจอภาพ  -ปุ่มย้อนกลับไปยังขนาดเท่าเดิม (Restore) ใช้ปรับขนาดของหน้าต่างไปยังขนาดเท่าเดิม  -ปุ่มปิดหน้าต่าง (Close) เป็นปุ่มที่ใช้ปิดโปรแกรม PowerPoint 2010 

5.ริบบอน (Ribbon) เป็นแหล่งรวบรวมแท็บชุดคำสั่งและปุ่มเครื่องมือต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน

6.แท็บภาพนิ่ง (Slide Tab) จะแสดงรูปย่อของสไลด์

7.แท็บเค้าร่าง (Outline Tab) จะแสดงเฉพาะหัวข้อในแต่ละสไลด์

8.บานหน้าต่างภาพนิ่ง (Slide Pane ) เจะแสดงเป็นพื้นที่ที่ตกแต่งสไลด์

9.แถบสถานะ (Status Bar) เป็นส่วนที่ใช้แสดงรายละเอียดของสไลด์ที่เปิดขึ้นมาใช้งาน

10.หน้าต่างสำหรับบันทึกย่อ (Note Pane) เป็นส่วนที่ใช้ใส่ข้อความเพิ่มเติมลงไปในสไลด์

11.ปุ่มเปลี่ยนมุมมอง (Buttons View) ปุ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลหน้าจอ

12.แถบซูม (Zoom Slider) ใช่สำหรับย่อ-ขยายสไลด์

 

จัดทำโดย นายณฐภัค รัตนวิจิตร 63351076