อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ และอุปการณ์เสริมต่อพ่วง ภายนอก

1.Monitor คือ ใช้แสดงผลทั้งข้อความ ภาพนิ่ง และภาพดคลื่อนไหว จอภาพในปุจจุบัน ส่วนมากใช้จอแบบหลิดภาพ และจอแบบผลึกเหลว

2 Computer Case คือ เก็ยอุปกรณ์หลักของคอมพิวเตอร์

3.keyboard คือ ใช้พิมคำสั่ง หรือ ป้อนข้อมูล

4. Mouse คือ ใช้ตำแหน่งบนจอภาพ เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาาน

5.Moderm คือ อุปกรณ์ทำหน้าที่แปลงสัญญาคอมพิวเตอร์ให้สามารถส่งไปตามสายโทรศัพท์

6.primter คือ อุปกรณ์แสคงข้อมูลออกทางกระดาษ

7.Scanner คือ อุปกรณ์นำข้อมูลที่เป็นรูปภาพหรือข้อความสแกน แล้วเก็บไว้เป็นไฟล์ภาพ

จัดทำโดย

น.ส.ภัทรวดี รัตนวิจิตร ชคธ.63-22  รหัส 63351074