ตอนที่ 7 การเพิ่มเมนูบนเว็บไซต์

  1. เลือกเครื่องมือ รูปแบบเว็บ เลือกเมนู

 

 

  1. จะปรากฏหน้านี้ หน้าต่างด้านซ้ายคือหน้าที่ผู้ดูแลระบบสร้างไว้ ให้เลือกเครื่องหมายในช่องว่างเมนูที่ต้องการเพิ่ม และเลือกเพิ่มลงเมนู

 

 

  1. เมนูที่เพิ่มจะปรากฏที่หน้าต่างด้านขวา สามารถตั้งค่าเมนูได้ เมื่อต้องการบันทึกเมนู เลือก บันทึกเมนู

 

 

  1. เมื่อเลือกเมนูเป็นรายการรอง เมนูนั้นก็จะเป็นเมนูย่อยของเมนูหลัก