คีย์ลัดง่ายๆ ที่สะดวกต่อการใช้งาน

1. Ctrl + F คือ การค้นหา ♥

 

 

2. Ctrl + Shift + T คือ การเรียกคืนแท็บที่พึ่งปิดไป ♥

 

 

3. Ctrl + M คือ การปิดเสียง ♥

 

 

4. Ctrl + คลิกเลือกไฟล์ คือ การเลือกหลายไฟล์ ♥

 

 

5. Ctrl + Shift + N คือ การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ♥

 

 

6. Ctrl + Shift + N คือ การเปิดโหมดไม่ระบุตัวตนใน Google Chrome ♥

 

 

จัดทำโดย

นางสาวศิยาพร ดุมกลาง ชคธ63-22 63351069