การติดตั้ง Python

  1. เข้าไปที่หน้าเว็ป https://www.python.org/
  2. โหลด python version ล่าสุดตรงหัวข้อ Download
  3. เมื่อตัวติดตั้งขึ้นมาให้กด Next และเลือกสิ่งที่เราต้องการใน Set-up optional Feature ให้เลือกแบบ Default กด Next แล้วรอติดตั้งให้เสร็จ

เปิด Python โดยกดปุ่ม Start และเลือก Python 3.9

ขั้นตอนสุดท้ายให้ทดสอบการใช้งานโดยใช้คำสั่งพื้นฐานคือ Print(“YEEEE”)

จัดทำโดย นาย บัณฑิต  บุตีรศรีเมือง 63351043 ชคธ 63-21